Bestuursverslag 2016

MISSIE
De Stichting stelt gelden ter beschikking aan jeugdige personen tot en met 25 jaar, wonende of verblijvende te Zwolle, en steunt jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle.
De Stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kan zij onbelaste giften doen en kunnen begunstigden deze giften belastingvrij in ontvangst nemen.

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen schriftelijk ingediend worden. Er zijn richtlijnen waarmee het bestuur deze aanvraag beoordeelt. Deze richtlijnen staan op de website.

BESTUUR
In de statuten is bepaald dat bestuursleden lid moeten zijn van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wonen en/of werken in Zwolle.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op

Het is de afgelopen jaren gebleken dat meer aanvragen komen uit de sfeer van de jeugdgezondheidszorg. Het bestuur moet daarom ook grondige kennis of toegang tot kennis hebben op dit gebied en op dat van de WLZ en WMO. Ook is van belang dat ten minste één bestuurslid over grondige juridische kennis, inzicht en ervaring beschikt.
Daarom bieden de statuten de mogelijkheid voor maximaal twee bestuursplaatsen af te wijken van de statutaire beperkingen.
Het bestuur wordt bijgestaan door twee betaalde functionarissen, de ambtelijk secretaris en de administrateur. Met ingang van 1 oktober 2016 is de nieuwe functie van ambtelijk secretaris ingevuld door mevrouw R.M. van den Bos. De heer Van Zomeren beperkt zich met ingang van 1 januari 2017 tot alles met betrekking tot de financiële zaken. Gezien de omvang van de activiteiten en het bestuurlijk handelen bestaat er geen behoefte aan een directeur.

Bestuurssamenstelling in 2016
De samenstelling van het bestuur is evenwichtig van opbouw, gezien ervaring en deskundigheid, de leeftijdsopbouw en het rooster van aftreden.
Met ingang van 1 januari 2016 is de heer J.C. Huiskamp formeel toegetreden tot het bestuur. Daarnaast is per 26 oktober 2016 een functiewisseling doorgevoerd. Mevrouw

M. van Bruggen en mevrouw A.A. Valkenburg –van Roon hebben geruild. Eerstgenoemde vervult per die datum de functie van secretaris.

De bestuurssamenstelling is per 1 januari 2017 als volgt:

Voorzitter

mevrouw drs. M.C. Westerhof

Secretaris

mevrouw mr. M. van Bruggen

Penningmeester

de heer A. Hup

Lid

mevrouw drs. A.A. Valkenburg-Van Roon

Lid

de heer J.H. Salet

Lid

de heer J.C. Huiskamp

 

 

Adviseurs:

 

Accountant

Avizie Accountants B.V.

Secretariaat

Mevrouw R.M. van den Bos

Administrateur

de heer J.W. van Zomeren te Zwolle

Rentmeester

Rentmeesterkantoor te Nuyl te Dalfsen, de heer C.J.H. Meijer

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verantwoording
Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd en wel op
14 maart, 14 juni, 30 augustus, 26 oktober en 9 december.

Honorering van aanvragen
In totaal hebben 74 (2015: 77) aanvragen het stichtingsbestuur bereikt. Daarvan heeft het bestuur er 62 (2015: 64) geheel of gedeeltelijk gehonoreerd voor in totaal € 176.875 (2015: € 183.410).
Motieven voor afwijzing waren:

Het bestuur heeft na iedere bestuursvergadering een persbericht uitgegeven met vermelding van het aantal gehonoreerde aanvragen en het daarmee gemoeide totaalbedrag.
Het bestuur is actief ingegaan op uitnodigingen voor het bijwonen van een evenement of een openingsbijeenkomst van een project.

EXTERNE CONTACTEN EN COMMUNICATIE
Het bestuur is lid van de landelijke Vereniging van (charitatieve) Fondsen In Nederland (FIN). Deze vereniging draagt bij aan de professionalisering van stichtingen als Stichting Het Hervormd Weeshuis.
Het stichtingsbestuur handelt overeenkomstig de gedragscode van het FIN.
De Stichting neemt al jaren deel aan een landelijke werkgroep van het FIN: de werkgroep Totaal Rendement op Vermogen (TROV).

De Stichting heeft een indirecte zetel (via een oud-bestuurslid) in het Dagelijks Bestuur van Stichting Noodfonds Zwolle e.o. Deze stichting heeft als doelstelling financiële hulp te verlenen in gevallen waarin voorliggende voorzieningen ontbreken. In het Noodfonds participeren overheid (gemeente), het brede veld van hulpverlening, maatschappelijke organisaties en financiers/fondsen.
Stichting Noodfonds Zwolle e.o. is een onafhankelijke stichting waarvan het bestuur het beleid bepaalt. De gemeente zorgt voor het budget voor de activiteiten van het bureau dat voor uitvoering zorgt.
De Stichting draagt in 2017 financieel bij in de vorm van een garantie tot € 6.000.

Het jaarverslag van de Stichting wordt op de website (www.hervormdweeshuiszwolle.nl) gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de activiteiten, de resultaten en de vermogenspositie van de Stichting.
Daarnaast wordt het jaarverslag gestuurd aan de gemeente Zwolle en de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

VERMOGENSBEHEER
De Stichting beheert een vermogen van ruim € 6 miljoen. Het beheer is erop gericht dat het vermogen waardevast blijft en de Stichting de continuïteit van haar doelstelling kan waarborgen.
Het beleggingsstatuut versie 2014 beschrijft de structurele aanpak van het vermogensbeheer, de wijze waarop de Stichting haar beleggingsrisico's wil beheersen en de organisatorische randvoorwaarden. Het biedt daarmee ook een kader voor de verantwoording.
Met ingang van 2014 is het vermogensbeheer voor een groot gedeelte via beleggingsmandaten (comfort inkomsten mandaat matig offensief en duurzaam select mandaat offensief) uitbesteed.

Er zijn risico's verbonden aan het beleggen van de beschikbare middelen en het niet in continuïteit kunnen beschikken over voldoende beleggingsopbrengsten om de aanvragen te kunnen honoreren. Daarom wordt een voorzichtig beleggingsbeleid gevoerd.. De Stichting belegt binnen de categorie aandelenfondsen bij voorkeur in fondsen die zich richten op bedrijven die zijn opgenomen in algemeen erkende aandelenindices die op duurzaamheid hebben geselecteerd.

Door de krediet– en economische crisis de afgelopen jaren zijn de renteniveaus gedaald en staan hierdoor de rente-inkomsten van met name (staats-)obligaties onder druk. Door het voorzichtige en defensieve beleggingsbeleid beschikte de Stichting ook in 2016 over voldoende middelen om de gehonoreerde aanvragen te kunnen subsidiëren.

RESULTAAT 2016
Het nettoresultaat over 2016 bedraagt voordelig € 86.572 (2015 € 153.361).
Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de “Rekening van Baten en Lasten”.

VOORUITBLIK
Er zijn geen belangrijke en bijzondere bestuurlijke voornemens voor 2017 die grote invloed hebben op de financiële positie en de baten en lasten over 2017.

Op basis van een sluitende begroting inclusief de dekking van de inflatie (raming 1.0%) over het eigen vermogen is de verwachting dat het beschikbare budget voor toezeggingen op het niveau van voorgaande jaren kan blijven.
Mochten de toekenningen van aanvragen een groter bedrag vergen dan is begroot, dan kan in het meerdere worden voorzien door onttrekking aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Giften.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 februari 2017

Het bestuur,

drs. M.C. Westerhof, voorzitter
mr. M. van Bruggen, secretaris
A. Hup, penningmeester
drs. A.A. Valkenburg-van Roon, lid
J. H. Salet, lid
J.C. Huiskamp, lid