Jaarrekening 2016

Stichting Het Hervormd Weeshuis

Balans (voor verwerking resultaatbestemming)

    31 december 2016       31 december 2015
Activa  
     
       
Beleggingen            
Landerijen 1.625.426         1.625.426
Bosperceel 41.786        
41.786
Grond
1.667.212      
1.667.212
   
     
Effecten in eigen beheer 856.653         820.105
Effecten in beheer bij:            
- ABNAMROMeesPierson 1.591.676         1.451.591
- ING Private Banking 1.564.192         1.511.754
Effecten incl. aangehouden liq.mid.
4.012.521       3.783.450
   
     
Totaal Beleggingen   5.679.733       5.450.662
             
Vorderingen en overlopende activa   31.092       36.756
             
Liquide middelen   1.169.757
      1.309.835
  totaal 6.880.582       6.797.253
   
     
Passiva            
         
Eigen Vermogen            
Kapitaal 5.385.043         5.359.725
Bestemmingsreserve Egalisatie Giften 661.932         437.192
Bestemmingsreserve Renteverevening 394.940         453.261
Egalisatierekening 'nog niet gerealiseerde koerswinst' 213.097         251.473
Onverdeeld resultaat 86.572         153.361
Totaal Eigen Vermogen
6.741.584          
6.655.012
             
Reeds geïncasseerde toekomstige rente   1.822       6.655
             
Schulden op korte termijn   137.176       135.586
   
     
  totaal 6.880.582       6.797.253
   
     
.

Rekening van Baten en Lasten
    2016   begroting '16   2015
 

Baten            
     
Landerijen e.d. 83.082     78.000   68.818
af: directe kosten 23.722     12.500   11.922
 
59.360  
65.500
 
56.895
       
 
Rente en dividend 94.866     85.000   105.358
Gerealiseerde koerswinst 1.564         230.943
Nog niet gerealiseerd koersresultaat 143.438
        -38.376
  239.868         297.925
af: directe kosten 32.577
    29.000
  31.809
    207.291   56.000   266.116
           
Overige Baten   7.979   63.250   13.001
Totaal Baten  
274.630
 
184.750
 
336.012
   
 
 
Lasten            
     
Toezeggingen 176.875         183.410
af: onderbesteding/annulering 17.392
        23.859
Giften   159.483   118.253   159.551
             
Beheer en administratie   24.698   24.000   22.401
             
Overige Lasten   3.877

  -

  699

Totaal Lasten   188.058
  142.253
  182.651
   
 
 
Resultaat   86.572
  42.497
  153.361
             
             
Resultaatbestemming:    
Dekking inflatie 0.3% (Begroting: 1,0%)   11.153   42.497   25.318
Nog niet gerealiseerd koersresultaat   143.438   -   -38.376
Overig resultaat   -68.019
  -
  166.419
Onverdeeld resultaat   86.572
  0
  153.361


Toelichting:
De baten en lasten uit landerijen komen hoger uit dan in 2015 m.n. als gevolg van de verhoging van de pachtprijs en
de aanschaf van de grond te Schalkhaar. In de lasten is een post makelaarsprovisie ad € 9.482 begrepen.
De opbrengsten uit rente en dividend zijn met name als gevolg van de lagere spaarrente gedaald.
De vrijval van de 'reeds geÏncasseerde rente' zou € 58.321 hebben bedragen.
De koersresultaten zijn afhankelijk van de bewegingen op de financiële markten en het actieve vermogensbeheer.
De overige baten hebben betrekking op (ongewisse) uitkeringen van de Lehman Notes ad € 7.979 (2015: € 13.001).

Het totaal van de giften ligt per saldo op hetzelfde niveau als in 2015.
NB De begroting is niet taakstellend.
De beheerkosten zijn al een aantal jaren redelijk constant; de toename wordt veroorzaakt door een wijziging in de
organisatie.Met ingang van 1 oktober 2016 wordt van de diensten van een ambtelijk secrataris gebruik gemaakt.

De vermogensdekking voor inflatie (0.3%) wordt toegevoegd aan het Kapitaal.
Voorgesteld wordt het nog niet gerealiseerde koersresultaat (€ 143.438 ) te muteren in de 'Egalisatierekening'.
Het overig resultaat, -/- € 68.019, wordt dan in mindering gebracht op de Bestemmingsreserve Egalisatie Giften.