Jaarrekening 2015

Stichting Het Hervormd Weeshuis

Balans (voor verwerking resultaatbestemming)

    31 december 2015       31 december 2014
Activa  
     
       
Beleggingen            
Landerijen 1.625.426         1.098.222
Bosperceel 41.786         41.786
Grond
1.667.212      
1.140.008
   
     
Effecten in eigen beheer 820.105         838.399
Effecten in beheer bij:            
- ABNAMROMeesPierson 1.451.591         1.393.778
- ING Private Banking 1.511.754         1.369.317
Effecten incl. aangehouden liq.mid.
3.783.450       3.601.494
   
     
Totaal Beleggingen   5.450.662       4.741.502
             
Vorderingen en overlopende activa   36.756       30.245
             
Liquide middelen   1.309.835
      1.847.832
  totaal 6.797.253       6.619.579
   
     
Passiva            
         
Eigen Vermogen            
Kapitaal 5.359.725         5.317.946
Bestemmingsreserve Egalisatie Giften 437.192         335.501
Bestemmingsreserve Renteverevening 453.261         -
Egalisatierekening 'nog niet gerealiseerde koerswinst' 251.473         -
Onverdeeld resultaat 153.361         848.204
Totaal Eigen Vermogen
6.655.012          
6.501.651
             
Reeds geïncasseerde toekomstige rente   6.655       12.956
             
Schulden op korte termijn   135.586       104.972
   
     
  totaal 6.797.253       6.619.579
   
     
Toelichting landerijen:
Op 31 december 2015 is 9.32.91ha landbouwgrond, vrij van pacht, te Schalkhaar aangekocht.
Deze grond is na aanschaf direct verpacht.

Rekening van Baten en Lasten
    2015   begroting '15   2014
 

Baten            
     
Landerijen e.d. 68.818     63.000   72.509
af: directe kosten 11.922     12.000   11.393
 
56.895  
51.000
 
61.116
       
 
Rente en dividend 105.358     180.000   158.439
Gerealiseerde koerswinst 230.943         9.302
Nog niet gerealiseerd koersresultaat -38.376
        251.473
  297.925         419.214
af: directe kosten 31.809
    28.000
  26.712
    266.116   152.000   392.502
           
Overige Baten   13.001   -   545.975
Totaal Baten  
336.012
 
203.000
 
999.593
   
 
 
Lasten            
     
Toezeggingen 183.410         158.885
af: onderbesteding/annulering 23.859
        29.323
Giften   159.551   115.740   129.562
             
Beheer en administratie   22.401   23.000   21.593
             
Overige Lasten   699

  -

  234

Totaal Lasten   182.651
  138.740
  151.389
   
 
 
Resultaat   153.361
  64.260
  848.204
             
             
Resultaatbestemming:    
Dekking inflatie 0.6% (Begroting: 1,0%)   25.318   64.260   41.779
Overig resultaat   128.043
  -
  806.425
Onverdeeld resultaat   153.361
  0
  848.204


Toelichting:
De baten en lasten uit landerijen komen lager uit dan in 2014 m.n. als gevolg van de verlaging van de pachtprijs.
De opbrengsten uit rente en dividend zijn als gevolg van de verkoop in 2014 van de staatsobligaties gedaald.
De vrijval van de 'reeds geÏncasseerde rente' zou € 58.321 hebben bedragen.
De koersresultaten zijn afhankelijk van de bewegingen op de financiële markten en het actieve vermogensbeheer.
De overige baten hebben betrekking op (ongewisse) uitkeringen van de Lehman Notes ad € 13.001 (2014: € 20.973).

De reële toezeggingen komen rond € 24.500 hoger uit dan in 2014; de vrijval komt € 5.500 lager uit, per saldo, derhalve rond € 30.000 meer giften. NB De begroting is niet taakstellend.
De beheerkosten zijn al een aantal jaren redelijk constant.

De vermogensdekking voor inflatie (0.6%) wordt toegevoegd aan het Kapitaal.
Voorgesteld wordt het nog niet gerealiseerde koersresultaat (-/- € 38.376) te muteren in de 'Egalisatierekening'.
Het overig resultaat, € 166.419, wordt dan toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Giften.