Beleidsnotitie Stichting Het Hervormd Weeshuis te Zwolle

BELEIDSNOTITIE VERSIE 2016-2018
Deze beleidsnotitie is de leidraad voor het bestuur van de Stichting voor de jaren 2016-2018. De notitie geeft inzicht in het ontstaan en achtergrond van de Stichting en de doelen die worden nagestreefd. Verder wordt ingegaan op de samenstelling en werkwijze van het bestuur en de wijze waarop het vermogen van de Stichting wordt beheerd. Ook bevat de notitie de beleidsvoornemens voor de komende twee kalenderjaren. Richtlijnen voor de beoordeling van subsidieaanvragen zijn opgenomen in de bijlage.

Aan de notitie liggen de volgende bronnen ten grondslag:

Deze notitie vervangt

Aard van de Stichting
Stichting Het Hervormd Weeshuis te Zwolle is een vermogensfonds. De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Mede op die grond heeft de Stichting sinds 1 januari 2008 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De opbrengst van het vermogen dient om de doelstelling van de Stichting te realiseren. Het vermogen van de Stichting kan worden vergroot door (ver)werving van legaten en donaties/giften.

Missie
Stichting Het Hervormd Weeshuis heeft haar wortels in de Moderne Devotie. Moderne Devotie betekent letterlijk vertaald 'toewijding op een hedendaagse manier'. De aanhangers van de Moderne Devotie waren vooral actief in zieken- en armenzorg en in het onderwijs. In abstracte termen wordt onder Moderne Devotie verstaan een streven naar persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid.

In de traditie van de 'Moderne Devotie' en als erfgenaam van een weeshuisbestuur wil het bestuur initiatieven steunen die betrekking hebben op de ontwikkeling (in de breedste zin van het woord) van jonge mensen in Zwolle. Een steuntje in de rug kan kinderen en jongeren helpen een plek in onze samenleving te krijgen. Een plek die recht doet aan hun persoon. Het bestuur maakt geen onderscheid naar achtergrond of geloofsopvatting.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Het Hervormd Weeshuis staat in artikel 2 van de statuten:

Jeugdige personen zijn jongeren tot en met 25 jaar.
Onder jeugdwerk wordt verstaan alle activiteiten en voorzieningen (w.o. accommodaties) ten behoeve van jeugdigen op sociaal cultureel gebied w.o. speeltuinwerk, wijk- en buurtwerk, sport, muziek en theater, kerkelijk jeugdwerk en onderwijs. Onder jeugdzorg wordt verstaan de zorg en/of hulpverlening aan jeugdigen zoals gehandicaptenzorg, lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en jeugdhulpverlening.

Het bestuur ziet vooral op de volgende maatschappelijke terreinen mogelijkheden om de doelstelling van de Stichting te realiseren: gezondheidszorg, kerkelijk werk, jeugdwerk, wijk- en buurtwerk, onderwijs, sport en cultuur. Daarnaast draagt de Stichting bij aan de Stichting Noodfonds Zwolle voor hulp aan individuele jongeren die in acute financiële nood verkeren.

Het bestuur
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal uit zeven leden. Een ledenaantal van meer dan vijf heeft de voorkeur, omdat een klein bestuur kwetsbaar is.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op :

Bij iedere aanvulling van het bestuur wordt gelet op continuïteit van het voorzitterschap, het secretariaat en penningmeesterschap. De zittingstermijn van een bestuurslid is vijf jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. Een bestuurslid kan voor maximaal drie termijnen worden benoemd.

Werkwijze van het bestuur
Het bestuur streeft naar een professionele wijze van werken bij zowel het beheer van het vermogen, de beoordeling van subsidieaanvragen en bij vertegenwoordiging van de Stichting.

Kenmerkend voor de gewenste professionaliteit zijn zorgvuldig beheer van het vermogen; transparantie en consistentie in de beraadslaging en de besluitvorming; evaluatie en eventuele bijstelling van het besluitvormingsproces en het afleggen van verantwoording aan de samenleving ¹.

Het bestuur handelt altijd in het belang van de Stichting. Het bestuur is zich bewust van de noodzaak tot het vermijden van belangenverstrengeling. Indien bestuursleden bij een project een persoonlijk of zakelijk belang hebben, nemen deze bestuurleden niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.
 

Bestuursleden maken intern melding van hun eventuele nevenfuncties.

Het bestuur streeft ernaar om de twee jaar zijn functioneren te evalueren.

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen hanteert het bestuur interne richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen en toekenning van subsidie. Deze richtlijnen worden voortdurend door het bestuur geactualiseerd. Ten behoeve van aanvragers staat een samenvatting van de richtlijnen op de website.

Vermogensbeheer
Het bestuur beheert een vermogen om met de opbrengst ervan de doelstellingen van de Stichting te realiseren. Het streven is het vermogen ten minste inflatiebestendig in stand te houden.

Leidraden voor het beheer zijn continuïteit, zorgvuldigheid en zekerheid. Er wordt op een matig defensieve manier belegd waarbij weinig en beheerste risico's worden genomen.
De beleggingen worden gedaan in vastrentende waarden van staatsobligaties dan wel door de staat gegarandeerde en die van gerenommeerde bedrijven die duurzaamheid als uitgangspunt hebben. Dit laatste geldt ook voor de aandelen(fondsen). Het beheer van een deel van het vermogen wordt uitbesteed aan twee verschillende banken. Tevens wordt een substantieel deel van het vermogen belegd in landerijen. Bij beleggen geldt als uitgangspunt (strategische verdeling plus of min 5%):

  strategisch bandbreedte
vastrentende waarden 50% 30-85%
onroerend goed 25% 15-35%
aandelenfondsen 20% 00-40%
liquiditeiten 5% 00-70%


Verantwoording
Het bestuur legt in zijn jaarverslag en jaarrekening verantwoording af. Er vindt controle door een registeraccountant plaats.
Het jaarverslag beschrijft concreet, maar wel in algemene termen:

Het jaarverslag en de verkorte jaarrekening worden toegezonden aan de gemeente Zwolle en het FIN en op de website van de Stichting geplaatst.

Public Relations
Het bestuur wil dat de Stichting in Zwolle brede bekendheid geniet. Dit wordt gerealiseerd met de website, regelmatige contacten met media en directe contacten met aanvragers, bijvoorbeeld tijdens openingen van gesubsidieerde projecten en bij sponsorbijeenkomsten. Waar mogelijk wordt om naamsvermelding gevraagd.

Om de Zwolse samenleving nauw te betrekken bij het werk van de Stichting wordt na iedere vergadering een persbericht opgesteld. Daarin komen onder meer aan de orde:

 

Weeshuisprijs
De Weeshuisprijs is bestemd voor een in het oog springend project waaraan subsidie is verstrekt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500.
De Weeshuisprijs wordt eens in de twee jaar toegekend. Het doel van de prijs is tweeledig. De aanvrager van subsidie wordt in de zonnetje gezet en het werk van de Stichting wordt onder de aandacht gebracht.

Vooruitblik
Er zijn geen belangrijke en bijzondere bestuurlijke voornemens die (grote) invloed hebben op de financiële positie en de baten en lasten van de Stichting in de komende jaren.
De verwachting voor de komende twee jaar is dat, ondanks afnemende rente-inkomsten als gevolg van herbelegging van hoogrentende obligaties in lager renderende obligaties, het subsidiebudget op het niveau van voorgaande jaren (ca. € 175.000) kan blijven na compensatie van de inflatie over het eigen vermogen.
De Stichting beschikt ook nog over een Bestemmingsreserve Egalisatie Giften (per 31 december 2015 € 437.291) om zo nodig het giftenniveau de komende drie jaar op peil te kunnen houden.

Beleidsvoornemens 2016-2018
Het bestuur streeft ernaar het bij begroting vastgestelde bedrag dat is bestemd voor honorering van aanvragen ten volle in te zetten.


¹ Zie verder de paragrafen verantwoording en public relations.