Richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen en toekenning van subsidie

Vereisten aan de indiening van aanvragen

Een aanvraag dient u in door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier en de verplichte bijlagen. Een incomplete aanvraag wordt niet in behandeling genomen. Een aanvraag dient u in voor één activiteit of project.

Na inzending van het aanvraagformulier met bijlagen ontvangt u een ontvangstbevestiging en de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering waarin uw aanvraag zal worden behandeld.

Beoordeling van aanvragen

Aanvragen voor subsidie van Stichting Het Hervormd Weeshuis moeten in de eerste plaats passen binnen de doelstelling van de Stichting.
Deze doelstelling is verwoord in artikel 2 van de statuten:

Toelichting

Het bestuur let bij de beoordeling van een aanvraag in ieder geval op de volgende punten.

Karakter van het uit te voeren project:

Kenmerken van de aanvrager:

Voor structurele exploitatietekorten en structurele personeelskosten wordt geen subsidie verstrekt. Ook commerciële of loongenererende aanvragen worden niet gehonoreerd. Dit geldt ook voor aanvragen met een terugwerkende kracht, zoals aanschaffingen die al zijn gedaan of activiteiten die al zijn uitgevoerd.

Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie let het bestuur op de volgende punten:

Als een aanvraag wordt gehonoreerd

Een subsidie heeft in principe een eenmalig karakter. Het bestuur kan besluiten een activiteit voor meerdere achtereenvolgende jaren te ondersteunen. Daarbij geldt een maximum drie jaar.

Als een project aansluit bij het beleid, is een donatie dan zeker?

Als uw project aansluit bij onze doelstellingen biedt dat geen garantie op een financiële bijdrage. Het bestuur moet keuzes maken. Deze keuzes worden onder meer bepaald door de kwaliteit van het project, de financiële haalbaarheid, draagvlak en het werkveld. Vaak wordt de keuze ook bepaald door de afweging ten opzichte van andere, vergelijkbare projecten.

 

illu_home
RightPanel