Richtlijnen voor het verstrekken van giften

Aanvragen voor een financiële bijdrage van Stichting Het Hervormd Weeshuis moeten primair passen binnen de doelstelling van de stichting.
Deze doelstelling is verwoord in artikel 2 van de statuten:
- het verlenen van geldelijke bijdragen aan wezen en andere jeugdige personen, wonende of verblijvende te Zwolle;
- het door middel van financiële bijdragen bevorderen en steunen van jeugdwerk en jeugdzorg aldaar.

Aanvragen zullen door het bestuur worden getoetst op de volgende aspecten:
- het algemeen belang / de maatschappelijke betekenis;
- een doelmatige aanwending;
- de financiële noodzaak;
- een zorgvuldig beheer;
- de educatieve en/of vormende waarde.
Aanvragen moeten gedocumenteerd worden ingediend en voldoen aan de gestelde procedure.

Toelichting
- Bijdragen kunnen worden verleend ten behoeve van wezen en jeugdigen die in Zwolle wonen of verblijven.
- Jeugdigen zijn personen van 0 t/m 25 jaar.
- Verblijven in Zwolle houdt in dat dit een planmatig karakter heeft. Bijvoorbeeld een verblijf in het kader van onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg.
- Onder Zwolle wordt verstaan het gebied van de burgerlijke gemeente Zwolle. Voor jeugdwerk of jeugdzorg geldt, dat activiteiten in principe op Zwols grondgebied plaatsvinden. Indien het activiteiten buiten Zwolle betreft, zal het bestuur de educatieve en/of vormende waarde voor deelnemende Zwollenaren beoordelen.
- Onder jeugdwerk wordt verstaan alle activiteiten en voorzieningen (w.o. accommodaties) ten behoeve van jeug- digen op sociaal cultureel gebied w.o. speeltuinwerk, wijk - en buurtwerk, sport, muziek en zang, kerkelijk jeugd- werk en onderwijs.
- Onder jeugdzorg wordt verstaan de zorg en/of hulpverlening aan jeugdigen zoals gehandicaptenzorg, lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en jeugdhulpverlening.
- Een geldelijke bijdrage heeft in principe een eenmalig karakter. Dit geldt ook voor een garantiesubsidie en met name voor een startsubsidie.
- Het bestuur kan besluiten een activiteit voor meerdere achtereenvolgende jaren te ondersteunen met een maxi- mum van -in beginsel- drie jaar.
- Voor structurele exploitatietekorten en structurele personeelskosten worden in principe geen bijdragen verstrekt. Evenmin worden commerciële of loongenererende aanvragen gehonoreerd.
- Gesubsidieerd worden vraaggerichte activiteiten. Bij aanbodgerichte activiteiten bestaat de mogelijkheid van een startsubsidie, waarbij vernieuwende en nieuwe vormen voorkeur hebben.
- Prioriteit hebben aanvragen waarbij de directe relatie met de doelgroep het meest zichtbaar is.

Bij het bepalen van de hoogte van de financiële bijdrage wordt rekening gehouden met de volgende factoren:
- de hoogte van de gevraagde bijdrage;
- de eigen bijdrage / inzet;
- de omvang van de totale kosten van de activiteit / het project;
- de mate van (onbetaald) vrijwilligerswerk;
- het dekkingsplan;
- validiteit van bestuur, beheer en beleid;
- het percentage deelnemende jongeren.

- Aanvragen met een terugwerkende kracht worden niet gehonoreerd.
- Voorts moet de te verlenen bijdrage passen binnen de jaarbegroting van de stichting.
- De stichting behoudt zich het recht voor niet te reageren indien aanvragen niet voldoen aan de bovengenoemde criteria of in aanzienlijke mate incompleet zijn.
- Na inzending van het aanvraagformulier met bijlagen ontvangt u een ontvangstbevestiging en de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering waarin uw aanvraag zal worden behandeld.
- Let wel: als u een aanvraagformulier ontvangt of u stuurt een ingevuld aanvraagformulier naar de stichting, dan kunt u daar geen rechten aan ontlenen.
- Hoewel de stichting de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan zij er niet voor instaan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel door te vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie.
- Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een financiële bijdrage van de stichting met een beroep op vergelijkbare gevallen. Beslissingen omtrent het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan het stichtingsbestuur.

BELANGRIJK: Aan het in ontvangst nemen van het aanvraagformulier en aan deze richtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

illu_home
RightPanel